Laborrenkontigho de AKEL en Bulgario
La geinstruistoj kiuj en la jaro 2005 alighis al la internacia projekto AKEL –Alternativa Komunikado inter Eŭropaj Lernejoj – estas preparantaj sin kun la 6 gelernantoj de “Nenurlerneje” al la sesa kaj lasta laborrenkontigho antaùvidita de la projekto Socrates Comenius 2. Ghi okazos en Bulgario de la 4-a ghis la 10 de aprilo 2008. Kune kun la bulgaraj lernantoj kaj instruistoj de la shtata lernejo “Tsanko Tserkovski” de Polski Trambesh, en la regiono de Veliko Tarnovo, estos la brita delegacio de “Sir Thomas Rich’s School” de Gloucester, la hispana delegacio de la mezlernejo “IES Reyes Catòlicos” de Ejea de los Caballeros (Zaragozo) kaj la itala delegacio de nia shtata mezlernejo “C.Cavour” de Modeno.
La temo de la laborrenkontigho estos “Nia trijara interncaia kunlaboro: belaj spertoj, konsideroj kaj kritikaj pensoj pri malfacilajhoj en la realigado de nia laborprogramo”. Ni finos la pretigadon de nia konversacia libreto kiu enhavos versiojn en la bulgara, angla, hispana, itala kaj esperanta lingvoj. Aparta spaco estos rezervata ankaù por la lingvo de la signoj.
En Sofio ni vizitos  la lernejon por surdaj geinfanoj kun kiuj ni komunikos pere de la lingvo de la signoj.
La instruistoj kaj la gepatroj de la italaj gestudentoj esprimas sian dankon al la referenculo de la asocio “Nenurlerneje” kiu pretis ebligi la okazigon de kursoj de esperanto, la lingvo kiu havis/havas gravan rolon kiel pontolingvo inter la teamoj de la kvar landoj partoprenantaj en la projekto AKEL.

L’incontro di lavoro dell’AKEL in Bulgaria
Gli insegnati che nell’anno 2005 aderirono al progetto internazionale AKEL –Comunicazione Alternativa tra Scuole Europee – si stanno preparando, insieme con i 6 studenti del “Nonsoloscuola”, al sesto e ultimo incontro di lavoro previsto dal progetto Socrates Comenius 2. Esso avrà luogo in Bulgaria dal 4 al 10 aprile 2008. Insieme con gli studenti e docenti bulgari della scuola statale “Tsanko Tserkovski” di Polski Trambesh, nella regione Veliko Tarnovo, ci sarà la delegazione britannica della “Sir Thomas Rich’s School” di Gloucester, la delegazione spagnola della scuola media “IES Reyes Catòlicos” di Ejea de los Caballeros (Zaragozza) e la delegazione italiana della nostra scuola media statale “C.Cavour” di Modena.
Il tema dell’incontro di lavoro sarà “Il triennio della nostra collaborazione internazionale: esperienze belle, considerazioni e pensieri critici sulla realizzazione del nostro programma di lavoro”. Si terminerà la preparazione del nostro libretto di conversazione che conterrà versioni nella lingua bulgara, inglese, spagnola, italiana e esperanto. Uno spazio speciale sarà riservata anche alla lingua dei segni.
A Sofia visiteremo la scuola per i bambini sordi con i quali comunicheremo attraverso la lingua dei segni.
Gli insegnanti e i genitori degli studenti italiani esprimono la loro gratitudine al referente dell’associazione “Nonsoloscuola” che ha permesso lo svolgimento di corsi di esperanto, della lingua che ha avuto/ha un grande ruolo come lingua ponte tra i gruppi dei quattro paesi partecipanti al progetto AKEL. 

Projekto “Junularo aktiva”
Eŭrop-Unio direktis antaùnelonge inviton al junulargrupoj kaj al neprofitdonaj asocioj (O.N.L.U.S.) kunlabori en la projekto “Junularo aktiva” (Youth in action) en eŭropuniaj landoj kaj en aliaj landoj, kiuj ne najbaras kun ili. La nova projekto startos nun kaj daùros ghis 2013. Ghia celo estos prepari la vojon al aktiva civitaneco, lukto kontraŭ la rasismo kaj ksenofobio, interetna kaj interreligia dialogo, rekonstruo post konfliktoj, agnosko de la aktiva rolo de la virinoj en la socio kaj rajtoj de la minoritatoj.
La gepatra asocio “Nenurlerneje” akceptis la ideon de la nova projekto kaj kun ĝi alighis asocioj el Britio, Bulgario, Benino, Togolando, Madagaskaro, Brazilo, Missouri (Usono) kaj Meksikio. La representantoj de tiuj chi asocioj elektis mem la titolon por la tuta agado: “Junaj Civitanoj de Planedo Tero”. La diversnaciaj teamoj uzos en siaj interrilataj laboroj kaj internaciaj renkontighoj la neŭtralan lingvon esperanto.
La asocio “Nenurlerneje” estas malfermita al alighpetoj de junuloj kaj nejunuloj kiuj deziras partopreni en tiu chi internacia projekto. En ghia biblioteko, dum semajnfinoj, oni ofertos senpagan intensivan kurson de esperanto kiu rolos kiel pontolingvo dum la realigado de la projekto.

Progetto “Gioventù in azione”
L’Unione Europea ha invitato non molto tempo fa gruppi di giovani e associazioni giovanili senza scopi di lucro (O.N.L.U.S.) a collaborare al progetto “Gioventù in azione” (Youth in action) in paesi dell’UE e in altri paesi che non confinano con essi. Il nuovo progetto parte ora e dura fino al 2013. Il suo scopo è preparare alla cittadinanza attiva, alla lotta contro razzismo e xenofobia, al dialogo interetnico e interreligioso, alla ricostruzione dopo conflitti, al riconoscimento del ruolo attivo delle donne nella società e ai diritti delle minoranze.
L’associazione dei genitori “Nonsoloscuola” ha accettato l’idea e con essa si sono iscritti anche associazioni della Gran Brteagna, della Bulgaria, del Benin, del Togo, del Madagascar, del Brasile, del Missouri (USA) e del Messico. I rappresentanti di queste associazioni giovanili stessi hanno scelto come titolo del progetto comune “Giovani Cittadini del Pianeta Terra”. I diversi gruppi useranno nei loro lavori di relazione e negli incontri internazionali la lingua neutrale esperanto.
L’associazione “Nonsoloscuola” è aperta alle domande di adesione di giovani e non più giovani, che desiderano partecipare a questo progetto internazionale. Nella sua biblioteca, nei finesettimana, sarà offerto un gratuito corso intensivo di esperanto che fungerà da lingua ponte durante la realizzazione del progetto.

Nuovi progetti per il corso di Esperanto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Accetto la Privacy Policy